Bewonersavond verslag

See below for the English version

Maandagavond 11 juli kwamen ongeveer 35 omwonenden en huurders naar de bewonersavond van CBRE Investment Management (IM). Tijdens deze avond werden zij bijgepraat door eigenaar en exploitant van WTC Amsterdam en de gemeente Amsterdam over de plannen voor de vernieuwing van Toren A. De bijeenkomst gebeurde in een vroeg stadium, om de mensen de mogelijkheid te geven om hun ideeën te delen en hun zorgen kenbaar te maken. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Dan zal ook een nieuwe bewonersavond georganiseerd worden.

Allereerst werd een korte presentatie gehouden waarbij Jurre van Driel namens CBRE IM uitlegde waarom vernieuwing nodig is. De presentatie die is gegeven door CBRE IM en de gemeente is hier te vinden.

Toren A, B en C zijn verouderd en voldoen niet meer aan de duurzaamheidseisen van deze tijd, de wensen van de huurders en de effecten van het nieuwe werken na de Coronatijd. In eerste instantie wordt Toren A vernieuwd. In een later stadium volgen de twee andere torens, maar de exacte timing en hoe deze vernieuwing er uit zal zien wordt pas bepaald na het afronden van de nieuwe Toren A. De reden om in eerste instantie alleen Toren A te vernieuwen, is de steeds veranderende kantorenmarkt en de vraag naar kantoorruimte. Nu is de vraag op deze locatie in Amsterdam nog heel groot, maar dat zou kunnen veranderen, net als de specifieke wensen van gebruikers.

Voor de vernieuwing zal Toren A gesloopt worden, de fundering en parkeergarages blijven intact, al zullen er wel extra funderingspalen nodig zijn. Naar verwachting start de bouw begin 2024, de afronding wordt medio 2027 verwacht. Toren A zal CO2 neutraal zijn en er komen veel fietsparkeerplaatsen bij. Huurders en hun medewerkers zullen gestimuleerd worden om per fiets en openbaar vervoer naar hun werk te komen. De vernieuwde Toren A zal aan de zuidzijde 93,5 meter hoog zijn en schuin aflopen naar de noordzijde, om de bezonning voor de Irenebuurt te garanderen.

Een belangrijk onderdeel voor de participatie met omwonenden en gebruikers van het WTC is het instellen van een klankbordgroep. CBRE IM zal met deze klankbordgroep in aanloop naar en tijdens de bouw regelmatig bijeenkomen om de vernieuwing van Toren A en de gevolgen daarvan te bespreken. Hier kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.

Na het plenaire gedeelte was het tijd voor participatie van de omwonenden bij de plannen van CBRE IM op een aantal thema’s. Hieruit volgden onderstaande ideeën en onderwerpen. Deze zullen door CBRE IM serieus worden bekeken en meegenomen in het voorlopige ontwerp voor Toren A en in de lange termijnplanning. In de komende tijd zullen we de vragen via deze website zoveel mogelijk beantwoorden.

Duurzaamheid en Energie

 • Niet alleen groen op de hogere verdiepingen, maar ook op de lagere verdiepingen, dat ook te gebruiken is door omwonenden.
 • Aandacht voor biodiversiteit en ecologisch verbinding zoeken met het Beatrixpark en het DokDakpark (het park dat boven de huidige A10 moet komen na afronding van het ZuidasDok project).
 • Aandacht voor hemelwaterberging en liefst ook hergebruik van regenwater.
 • Rekening houden met bezonning van het Beatrixpark.
 • Belang van hergebruik materialen na de sloop van Toren A.
 • Rekening houden met verblinding/spiegeling van de gevel (De Valley genoemd als slecht voorbeeld).
 • Aandacht voor windhinder hoek AkzoNobel/Stibbe en Valley/ABN-AMRO.
 • Verder stimuleren thuiswerken i.v.m. duurzaamheid (gedragsverandering gebruiksfase).

Mobiliteit en parkeren

 • Parkeren bij het WTC in relatie tot in de Irenebuurt na het verbieden van de rechter van de beperkte parkeerduur.
 • Fietsparkeergarage; hoe parkeren op maaiveld voorkomen? Handhaving gemeente? Aantrekkelijk maken om in de fietsgarage te parkeren. Verplichting huurders om werknemersabonnement af te nemen? CBRE IM als fietsgastheer misschien?
 • Geeft de uitbreiding meer verkeersbewegingen? Op basis een rapport van mobiliteit adviesbureau Goudappel, blijkt dit niet het geval te zijn. CBRE IM streeft naar meer gebruik van het OV, de fiets en andere vormen van deelmobiliteit en micromobiliteit, en zal deze ook stimuleren.
 • Deelauto’s en deelscooters in de buurt geven overlast. Kunnen deze wellicht in het WTC terecht?
 • Voorkomen overlast van geparkeerde fietsen. Goed arrangement? Fietsen kunnen nu voor maximaal 24 uur geparkeerd worden, dit is voor sommige mensen te kort. Ook hierdoor worden fietsen buiten de parkeergarage geplaatst. Andere aanwezigen vonden het maximum van 24 uur juist te lang.
 • Fietsroute over het Zuidplein is onduidelijk. Voetgangers en fietsers zijn niet duidelijk gescheiden, met kans op botsingen of lastige situaties. Zorgen dat de ingang van de fietsenstalling goed te vinden is. Zorgen voor een goede connectie met aanrijdroutes.
 • Wat is de planning met de fietsenstalling Matthijs Vermeulenpad?

Voorzieningen, invulling atrium

 • Behoefte aan pakketdienst/postkantoor.
 • Huisarts(en)post.
 • Een belangrijke bestemming om reden te hebben om naar het WTC te gaan, zoals een theater/concertzaal/museum.
 • Wat wordt behouden tijdens de bouw? Is er doorloop/klandizie voor huidige ondernemers? In verband met stof/geluid/overlast/etc.
 • Wordt de horeca in het WTC toegankelijk in de avond en het weekend?
 • Het winkelgebied in het WTC toegankelijker maken, wellicht de roltrappen weg?
 • Ingang hotel centraler en daardoor meer levendigheid.

Bouwplaats inrichting- en logistiek

 • Graag inzicht in de aan- en afvoerroutes tijdens de bouw.
 • Afwikkeling bouwverkeer; grotendeels via het Matthijs Vermeulenpad en deels via de Beethovenstraat.
 • Busjes die tijdens de bouw gebruikt worden zoveel mogelijk parkeren in de eigen parkeerkelder van het WTC.
 • Hoelang duurt de sloopperiode?

Algemeen

 • Toename werkplekken/gebruikers WTC als gevolg van de uitbreiding?
 • Bezonning belangrijke zorg.
 • Parkeren en verkeersveiligheid belangrijke zorg.
 • Informeren van de huurders; wat kunnen zij verwachten?
 • Hoe wordt in het nieuwe gebouw rekening gehouden met toegankelijkheid? Voornamelijk in geval van brand: hoe kunnen mensen die minder mobiel zijn naar beneden als de liften niet gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld?
 • Doorkijk tussen de torens is van belang om wandvorming (aanzicht gebouw) te voorkomen.

 

 

 

On July 11, some 35 locals and tenants came to the residents’ evening organized by CBRE Investment Management (IM). During the evening they were updated by CBRE IM, the owner and operator of WTC Amsterdam, and city officials, about the plans for the renovation of Tower A. The meeting was held at an early stage, to give people the opportunity to share their ideas and make their concerns known. The plans will be further elaborated on in the coming months when a new residents’ evening will also be organized.

First, Jurre van Driel gave a short presentation on behalf of CBRE IM explaining why the project is necessary. The presentations given by CBRE IM and the city can be found here.

He explained that Tower A, B and C are outdated and no longer meet today’s sustainability requirements, the wishes of the tenants and the impact of changes in ways of working post coronavirus. Tower A will be the first to be redeveloped. At a later stage the other two towers will follow, but the exact timing will only be determined after the completion of the new Tower A. CBRE is initially focusing on Tower A because the demand for office space at this location in Amsterdam is still very high. However, in the future this could change, as could the specific wishes of users.

Tower A will be largely demolished but the foundation and car park will remain intact, although additional foundation piles will be required. Construction is expected to start in early 2024, with completion expected in mid-2027. Tower A will be CO2 neutral and there will be plenty of bicycle parking spaces. Tenants and their employees will be encouraged to come to work by bicycle and public transport. The renovated Tower A will be 93.5 meters high on the south side and slope down to the north side to guarantee sunlight for the Princess Irene neighborhood.

An important part of involving local residents and WTC tenants is the establishment of a sounding board group which will meet regularly with CBRE IM in the run-up to, and during, construction. If you are interested in taking part, sign up here.

After the plenary part of the meeting,  local residents were invited to exchange views with CBRE IM on a number of themes, resulting in a list of ideas and topics. These will be seriously considered by CBRE IM and included in the preliminary design for Tower A and in the long-term planning. We will also endeavor to answer your questions via this website over the coming period.

Sustainability and energy

 • Not only greenery on the higher floors, but also on the lower floors, which can be used by local residents
 • Attention to biodiversity and seeking an ecological connection with the Beatrix Park and the DokDakpark (the park that will be above the current A10 after completion of the ZuidasDok project)
 • Attention to rainwater storage and preferably also reuse of rainwater
 • Take into account the impact on sunlight in the Beatrix Park
 • Importance of reusing materials after the demolition of Tower A
 • Take account of glare/reflection from the facade (De Valley mentioned as a bad example)
 • Attention to wind nuisance at corner of AkzoNobel/Stibbe and Valley/ABN-AMRO.
 • Further stimulation of working from home in connection with sustainability (behavioral change during the usage phase)

Mobility and parking

 • Parking at the WTC in relation to in the Irenebuurt after the court banned limited parking time.
 • Bicycle parking garage; how to prevent parking at ground level? Enforcement by municipality? Make it attractive to park in the bike garage. Require tenants to take employee subscription? CBRE IM as bicycle host perhaps?
 • Will the expansion create more traffic movements? Based on a report by mobility consultancy Goudappel, this does not appear to be the case. CBRE IM aims for and will encourage more use of public transport, bicycles and other forms of shared mobility and micromobility.
 • Shared cars and shared scooters in the neighborhood are a nuisance. Could these perhaps be accommodated in the WTC?
 • Prevent nuisance from parked bikes. Good arrangement? Bicycles can now be parked for a maximum of 24 hours, which for some people is too short. This also causes bicycles to be placed outside the bike park. Other attendees felt the 24-hour maximum was too long.
 • Bicycle route across Zuidplein is unclear. Pedestrians and cyclists are not clearly separated, with the potential for collisions or awkward situations. Ensure that the entrance to the bicycle park is easy to find. Ensure good connection with approach routes.
 • What is planned for the Matthijs Vermeulenpad bicycle shed?

Facilities, functions in the atrium

 • Need for parcel service/post office
 • Family doctor location
 • An important destination to have reason to go to the WTC, such as a theater/concert hall/museum
 • What will be retained during construction? Will there be walk-throughs/customers for current business owners? In relation to dust/noise/ nuisance/etc.
 • Will the hospitality area in the WTC be accessible in the evening and at weekends?
 • Make the shopping area in the WTC more accessible, perhaps remove the escalators?
 • Hotel entrance more central to boost vibrancy

Building site layout and logistics

 • Please provide insight into the routes for construction traffic
 • Construction traffic: largely via Matthijs Vermeulenpad and partly via Beethovenstraat
 • Vans used during construction should be parked in the WTC’s own underground car park as much as possible
 • How long will the demolition period last?

General

 • Increase in workplaces/users WTC as a result of the expansion?
 • Daylight and shade is an important concern
 • Parking and traffic safety important concern
 • Informing tenants; what can they expect?
 • How is accessibility taken into account in the new building? Mainly in case of fire: how can people who are less mobile get downstairs if the elevators cannot be used, for example?
 • A view between the towers is important to prevent wall formation (building view)