FAQ

See below for the English version

 

Wat gaan we doen?

CBRE Investment Management, de eigenaar van WTC Amsterdam, is van plan om toren A te vernieuwen. Dat is nodig. Het WTC is namelijk in 1985 gebouwd en de maatschappij heeft sindsdien een enorme transformatie doorgemaakt. Digitalisering heeft een enorme vlucht genomen, de manier van werken is enorm veranderd, duurzaamheidseisen zijn drastisch verscherpt en de mobiliteit is in transitie.

Dit houdt in dat het WTC moet vernieuwen om aan de wensen van gebruikers te voldoen en in te spelen op de verwachtingen in de maatschappij. We houden daarbij rekening de gebruikers en de omgeving. Hierbij kan men denken aan het verduurzamen van het complex, waarbij het WTC CO2-neutraal gemaakt wordt, het verbeteren van de faciliteiten, inspelen op het hybride werken en het aanpassen aan de veranderde mobiliteitseisen.

De vernieuwing van Toren A is onderdeel van een Masterplan dat ook Torens B en C omvat. We willen nu eerst aan de slag gaan met de uitbreiding en vernieuwing van Toren A. Daarna kijken we naar Toren B en C. Het project Toren A  is momenteel in een voorbereidende fase.

Hoe kunnen omwonenden invloed uitoefenen?

 De participatiebijeenkomst in juli ’22 is het begin van een uitgebreid participatieproces. We willen bewoners en gebruikers al vroeg hierbij betrekken. Daarom is er op maandag 11 juli jongstleden al een bewonersavond gehouden. Gedurende het gehele proces worden meer informatie- en participatiebijeenkomsten georganiseerd. Bewoners en andere belanghebbenden hebben de gelegenheid om op bepaalde onderwerpen actief input te leveren. Deze kunnen we meenemen in de plannen.

Ook wordt een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers van verschillende stakeholder groepen. Hierbij kunnen zij voor en tijdens de bouw regelmatig met CBRE Investment Management, en de gemeente van gedachten kunnen wisselen en ideeën en verbeteringen inbrengen. Aanmelden voor de klankbordgroep kan via deze website.

Wat is het proces tot aan de bouw?

Vanaf heden tot ongeveer januari 2024 zijn we druk bezig met de voorbereidingen, het finaliseren van het ontwerp en de wettelijke procedures. Een belangrijk moment zal zijn in november 2022, wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd.

Wanneer start de bouw en hoelang duurt dit?

De start van de bouw is gepland voor het tweede kwartaal van 2024 en zal duren tot het derde kwartaal van 2027.

Welke vernieuwingen worden toegepast?

Hoe hoog worden de gebouwen?

We blijven [ruim] binnen de maximale wettelijke hoogte. Het hoogste bouwdeel (toren A aan A10 zijde) wordt maximaal 93.5 meter hoog, dit is inclusief technische installaties. Richting de Strawinksylaan loopt het gebouw trapsgewijs af (93,5m, 85m, 75m, 73m, 62m) en blijft daarmee ruim onder de schuine maximale bouwhoogtelijn vanaf de Prinses Irenestraat, die als voorwaarde in het gemeentelijk uitvoeringsbesluit Strawinsky beschreven staat.

Waarom wordt het kantoor uitgebreid? We zijn toch allemaal gaan thuiswerken?

Ondanks dat we meer hybride zijn gaan werken blijven kantoren nog steeds een belangrijke ontmoeting- en samenwerkingsplek. Daarnaast biedt de herontwikkeling van de A10 en station Zuid nieuwe kansen met betrekking tot kantoorconcepten. Het WTC richt zich nadrukkelijk op een kantorenconcept met meerdere kleinere huurders. Daarnaast neemt het kantooraanbod in het centrum van Amsterdam af, waardoor juist aan de stadsranden met betere bereikbaarheid meer vraag zal zijn. Kortom uit onderzoek blijkt dat er op deze locatie grote behoefte is aan het geplande kantoorconcept.

Het WTC bevat overigens niet alleen kantoren, maar ook een hotel, horeca en dienstverlening zoals een kapper, tandarts en kinderdagverblijf. In de toekomst willen wij deze andere functies ook versterken, o.a. met een culturele event-locatie en maatschappelijke functies. We willen graag in overleg met omwonenden en partijen in de buurt wat voor een extra functies gewenst zouden zijn.

Wat betekent de uitbreiding van het WTC voor de verkeersstromen en de bereikbaarheid van de buurt (auto, fiets, voetganger/OV)?

Er worden geen extra parkeerplaatsen gemaakt om de toename van autoverkeer te beperken. Bovendien wordt het gebruik van OV en de fiets gestimuleerd. Dit doen wij door onder andere door ongeveer 3.000 fiets parkeerplekken toe te voegen aan de bestaande fietsparkeerkelder.

Hoe voorkomen jullie dat gebruikers van het WTC in onze buurt gaan parkeren?

De ervaring is dat bezoekers en medewerkers goed op de hoogte zijn van de situatie ter plekke en veel gebruik maken van het OV. De tarieven van de parkeergarage van het WTC en andere parkeergebouwen in de buurt worden samen met de gemeente besproken om ervoor te zorgen dat het aantal gebruikers van het WTC dat in de Prinses Irene buurt parkeert zoveel mogelijk te beperken. De gemeente kijkt op dit moment ook naar andere opties.

Wat gaan jullie eraan doen om bouwoverlast te voorkomen? Denk aan bouwverkeer, geluidsoverlast, trillingshinder, omleidingen, parkeren van aannemersbusjes, etc.

De fundering wordt zo min mogelijk aangepast. Dit voorkomt geluidsoverlast en trillingshinder. Tijdens de bouw wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van carpoolen om het aantal verkeer- en vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Verder worden in nauw overleg met de gemeente afspraken gemaakt hoe we de overlast zo veel mogelijk kunnen beperken. Zo monitort de gemeente verschillende bouwactiviteiten om deze verschillende activiteiten in goede banen te leiden.

 

English version

 

What are we going to do?

CBRE Investment Management, the owner of WTC Amsterdam, plans to renovate Tower A. The WTC was built in 1985 and the world we live in has undergone a huge transformation since then. Digitalization has grown enormously and sustainability has become increasingly important. This means the WTC must innovate to meet both the needs of its users and to respond to the expectations of today’s society. We believe in a sustainable future, so we are making the WTC CO2 neutral. In addition, we will focus on improving our standard facilities, on providing a hybrid working space for users and adapting to meet changing mobility needs. The renovation of Tower A is part of a master plan that also includes Towers B and C. The Tower A project is currently in the preparatory phase and we will focus on Towers B and C later.

How can local residents contribute to the plans for these towers?

The meeting in July 2022 was the beginning of an extensive participation process which we are inviting local residents to contribute to. We want to involve residents and users at an early stage and organized an initial event on July 11. More information and meetings will be organized throughout the process, and the exact dates will be on our website. Residents and other stakeholders have the opportunity to actively provide input on certain topics, which we will take into account while creating our plans. A sounding board will also be set up with representatives from various stakeholder groups. Before and during construction, its members will be able to exchange ideas with CBRE Investment Management and the local authority. Stakeholders can apply to join the sounding board through our website as well.

How will the process look until the construction starts?

From now until approximately January 2024, we will be preparing and finalizing the design and legal procedures needed to work on Tower A. An important moment will come in November 2022, when the draft zoning plan will be made available for inspection.

When will construction start and how long will it take?

Construction is scheduled to start in the second quarter of 2024 and will last until the third quarter of 2027.

What innovation are being applied?

How tall will the towers be?

We  will stay well within the maximum legal height. The highest tower section (tower A on the A10 side) will be a maximum of 93.5 meters, including all the technical installations. Heading for  Strawinksylaan, the building slopes downwards (93.5m, 85m, 75m, 73m, 62m). It will therefore remain well below the maximum tower height when viewed from Prinses Irenestraat, meeting city council regulations.

Why is the office expanding while most people still work from home?

We may have started working in a more hybrid way but offices still remain an important meeting place. In addition, the redevelopment of the A10 and Station Zuid offers new opportunities with regard to the concept of what an office should be. The WTC focuses on a multiple occupancy office concept. In addition, the number of offices in the center of Amsterdam is decreasing, which means there will be more demand for places on the outskirts of the city which are easy to get to. Research shows that there is a great need for more office space at this location.

In addition, the renewed WTC includes a hotel, restaurants and other public services such as a hairdresser, dentist and nursery, as well as places to work. In the future, we also want to strengthen these other services, for example by providing a location for cultural events and for community activities. We would like to discuss what additional functions would be desirable with local residents.

What does the expansion of the WTC mean for traffic flows and accessibility by car, bicycle, on foot and by public transport?

There will be no additional parking spaces in order to stop extra traffic being generated. Furthermore, the use of public transport and bicycles is being encouraged. One way we are doing this is by adding some 3,000 bicycle parking spaces.

How will you prevent WTC users from parking in our neighborhood?

In our experience, visitors and employees are well aware of the situation on site and use public transport a lot. The rates to use the WTC car park and others in the neighborhood are being discussed with the local authority to ensure that the number of WTC users leaving their vehicles in the Princess Irene neighborhood is reduced as much as possible. The municipality is also looking at other options.

What will you do to prevent problems caused by construction traffic, noise pollution, vibrations, detours etc. ?

As little work as possible is being carried out on the foundations of Tower A. This will prevent noise and vibration nuisance. During construction, carpooling will be used as much as possible to limit traffic. Agreements will be made in close consultation with the local authority about limiting the inconvenience as much as possible. For example, council officials are monitoring various construction activities to make sure they remain on track.