Plan

See below for the English version

CBRE Investment Management, de eigenaar van WTC Amsterdam, is van plan om Toren A te vernieuwen. Wij willen hiermee voldoen aan de veranderde eisen van gebruikers en dit belangrijke commerciële centrum op de Zuidas toekomstbestendig en duurzaam maken.

Wij willen vooroplopen op het gebied van duurzaamheid en technologie, met veel aandacht voor service, kwaliteit en een goede gebruikersbeleving. We houden hierbij niet alleen rekening met de meer dan 300 gebruikers van het complex, maar ook met de omgeving. Zo wordt het complex verduurzaamd, waarbij WTC Amsterdam CO2-neutraal gemaakt wordt. Ook verbeteren we de faciliteiten, spelen we in op het hybride werken en passen we het gebouw aan de veranderde mobiliteitseisen door 2.500 fietsparkeerplekken toe te voegen.

De vernieuwing van Toren A is onderdeel van een masterplan dat ook Torens B en C omvat. Voor nu, willen we eerst aan de slag met de uitbreiding en vernieuwing van Toren A.

We willen bewoners en gebruikers al vroeg bij dit proces betrekken. Daarom is er op maandag 11 juli jongstleden al een bewonersavond gehouden.  Gedurende het gehele proces worden meer informatie- en participatiebijeenkomsten georganiseerd. Bewoners en stakeholders hebben de gelegenheid om op bepaalde onderwerpen actief input te leveren. Deze nemen we mee in de plannen.

Ook wordt er een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van verschillende stakeholdergroepen. Hierbij kunnen zij voor en tijdens de bouw regelmatig met CBRE Investment Management en de gemeente van gedachten wisselen en ideeën en verbeteringen inbrengen.

De Zuidas staat nu vooral bekend als internationaal kennis- en zakencentrum. Gemeente Amsterdam heeft plannen om meer nieuwe ontwikkelingen op de Zuidas te realiseren, van kantoren tot woningen, cultuur, sport, horeca en retail. Zodat het een gebied wordt waar wonen, werken en leven centraal staat. Om deze redenen worden in de nieuwe Toren A ongeveer 37.000 extra vierkante meters gerealiseerd.

Het project Toren A is momenteel in de voorbereidende fase. Een volgend belangrijk moment is november 2022, wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd bij de gemeente. Op deze site vindt u de laatste ontwikkelingen en nieuws.

 

 

 

 

CBRE Investment Management, the owner of WTC Amsterdam, is planning to redevelop Tower A. The aim is to meet the changing demands of its users and make this important commercial center in Zuidas future-proof.

We want to lead the way in the field of sustainability and technology, with a strong focus on service, quality and a good user experience. In doing so, we are taking into account the complex’s 300 plus tenants as well as the environment. We believe in a sustainable future, so we are making the WTC CO2 neutral. In addition, we are focusing on improving our standard facilities, on providing a hybrid working space for users and adapting to meet changing mobility needs by adding 2,500 bicycle parking spaces.

The redevelopment of Tower A is part of a master plan that also includes tackling Towers B and C at a later date.

We want to involve residents and users throughout the process and organized an initial meeting on July 11. More information and meetings will be organized in the months to come. Residents and other stakeholders have the opportunity to actively provide input on certain topics, which we will take into account while creating our plans.

Representatives from various stakeholder groups are also being invited to join a group which will act as a sounding board before and during construction. Members will be able to regularly exchange ideas and improvements with CBRE Investment Management and city officials while work is underway.

The Zuidas is primarily known as an international business center. The City of Amsterdam has plans to realize more new developments in Zuidas, from offices to housing, culture, sports, hospitality and retail, so that it becomes a mixed use area where living, working and entertainment are central. For these reasons, an additional 37,000 square meters of space will be realized during the Tower A redevelopment process.

The Tower A project is currently in the preparatory phase. The next important moment is November 2022, when the draft zoning plan will be made available for inspection by the municipality. This website covers the latest developments and news.